กรณีศึกษา

Adding value to events

Brian Mason's picture
Submitted by Brian Mason on August 13, 2020 - 3:32pm

The approach is to provide pre and post exercises to add value to the event: tell them what you are going to tell them, tell them, and tell them what you told them.  This highly effective strategy will enhance the value of the event by enabling participants to be more prepared, providing visibility, delivering better learning, and providing quality feedback on presentation effectiveness.

Active Learning

Brian Mason's picture
Submitted by Brian Mason on May 22, 2020 - 6:17pm

Much formal language instruction is passive.  Students basically watch the teacher's show with perhaps some repetition.  There is no respect for student's time and knowledge since the focus is on the teacher's performance; parts of the teacher's show are unnecessary for some and insufficient for others.  Individual participation means almost nothing and progress is not visible.

Corporate culture

Brian Mason's picture
Submitted by Brian Mason on March 11, 2018 - 2:50pm

MyAlly will help you build a competitive international corporate culture.

One part is how the organization deals with problems:

There will always be problems:  There was a blood stain on a sheet in a customer's room.  A delivery was late. etc.

It is common to apologize.  Two very different approaches:

Vocabulary

Brian Mason's picture
Submitted by Brian Mason on March 3, 2018 - 4:55pm

Communication is mostly vocabulary.  Being able to say and understand "men 2 talk the table at together" is fluent.  The grammar is weak but the meaning will be understood.

Building at least a high school level vocabulary is vital.

Translation?

Brian Mason's picture
Submitted by Brian Mason on February 27, 2018 - 9:43am

It is tempting to rely on translations to one's native language.  There are several good reasons that is a bad idea:

  1. poor quality - generally the translation comes from a third party, not the experts
  2. slow
  3. engage - fruitfully interact with clients, customers, and world-class experts not just passively consume
  4. think different - to speak English well you must be able to think English, the key to humanity's knowledge

Individuals

Brian Mason's picture
Submitted by Brian Mason on February 22, 2018 - 2:31pm

We respect individuals.  One of the ways we demonstrate this is to recognize and make reasonable efforts to accommodate differences.  People vary greatly in learning styles, levels of skills, interests etc.  Our learner focused approach, though far from perfect, accommodates individual differences much better than a traditional push all into one show style.

Time

Brian Mason's picture
Submitted by Brian Mason on February 16, 2018 - 12:02pm

We respect your time, the time of our staff, and the time of your staff; mostly, people learn, practice, view progress, and provide feedback when and where good for them.

กรณีศึกษา

Submitted by Kantawang Aom T... on January 26, 2018 - 12:52pm

กรณีศึกษา เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบางบริษัท ได้แก่ ปัญหาที่ลูกค้าพบ, คำชมเชยที่ลูกค้าบอก, การสนทนากับลูกค้า, การเจรจาต่อรองกับผู้ผลิต

ผู้ดูแลจะส่งกรณีศึกษาต่างๆมาในรูปแบบที่เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แต่ว่ากรณีศึกษาในบางสถานการณ์ก็ไม่ได้สำคัญดังนั้นผู้ดูแลจำเป็นต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญก่อน ทางเราจะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ (หรือการปรับปรุงจากภาษาอังกฤษ) และอาจจะแก้ไขภาษาไทยบางส่วนเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ดังนั้นผู้ดูแลสามารถจัดเตรียมเนื้อหาด้วยตัวเองและได้รับผลงานที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว